Οι εισηγήσεις του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του νέου προγράμματος LEADER

Σήμερα, Παρασκευή 27.5, στις 7μ.μ., στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας.

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την «απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» με εισηγητή τον αντιδήμαρχο, κ. Θανάση Περδικάρη.

Για τη συζήτηση του θέματος έχουν κληθεί και θα παρευρίσκονται ο δήμαρχος της Κέρκυρας, πρόεδρος της «ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ», κ. Κώστας Νικολούζος, και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ.Κώστας Ασπιώτης.

Ακολουθούν συνημμένα τα στοιχεία της εισήγησης.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων / Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ» με το υπ’ αρ.  Α.Π:11093/25-5-2016  έγγραφό της, παρουσιάζει πρόταση για το νέο τοπικό  πρόγραμμα CLLD/LEADER, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και καλεί το Δήμο μας να συμμετάσχει στον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης και στις διαδικασίες σύνθεσης της Επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος.

Είναι γνωστό ότι τα προηγούμενα 20 χρόνια η πρωτοβουλία LEADER, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών που υλοποιήθηκε, αναδείχθηκε στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξής τους.

Το “CLLD” είναι μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER/ΟΠΑΑΧ, η οποία θα ισχύσει για την περίοδο 2014-2020 και η οποία αποτελεί το πιο πρωτοποριακό στοιχείο αφού προβλέπει την από κοινού εφαρμογή τεσσάρων (4) ταμείων και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΤΘΑ).

Κρίσιμη παράμετρος για την αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος είναι η διαμόρφωση των σχημάτων, που θα αποτελέσουν την σύμπραξη για το σχεδιασμό των προτάσεων με βάση τα χαρακτηριστικά και κυρίως τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Δεδομένου ότι τα σχήματα που θα δημιουργηθούν πρέπει να εκπροσωπούν μια συνεκτική και ομοιογενή ανθρωπογεωγραφική ενότητα και τα Ιόνια Νησιά πληρούν απολύτως όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α «ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ» δραστηριοποιείται αποτελεσματικά εδώ και 17 χρόνια στην Κέρκυρα και την περιοχή των Ιονίων. Ιδρύθηκε το 1999 με αρχική ονομασία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΡΟΚ ΑΕ», με αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο 59.281,00 ευρώ. Σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 266.200,00 €.

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α,  διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο. Η νομική μορφή της είναι σύμφωνη Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 252, παρ.3, εδ.β’).

Μέτοχοι της ANION είναι:

 • Ο Δήμος Κέρκυρας με ποσοστό 57,31
 • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ποσοστό 25,31
 • Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ι.Ν. με ποσοστό 9,43
 • Ο Δήμος Παξών με ποσοστό  5,59
 • Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας με ποσοστό 1,22
 • Το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) Κέρκυρας και άλλοι φορείς με μικρότερα ποσοστά.

 

Η ΑΝΙΟΝ  σήμερα συντονίζει, παρακολουθεί και προωθεί την υλοποίηση του  Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καθώς και των ανειλημμένων υποχρεώσεων του προγράμματος που έχουν ενταχτεί στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 για το Νομό της Κέρκυρας συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 7.156.000 ευρώ περίπου.

Επίσης η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ ανέλαβε το έργο του υποστηρικτικού Μηχανισμού για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδρωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2001-2013 για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Συνολικά στις ορεινές περιοχές του Άξονα 3 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εντάχθηκαν και από τις 2 προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  συνολικά 102 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 14.800.000 ευρώ περίπου. Από αυτά απεντάχθηκαν 44 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.626.710 ευρώ και συνεχίζουν να υλοποιούνται 58 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 10.443.000 ευρώ περίπου (Κέρκυρα 4 έργα, Κεφαλονιά 21 έργα, Λευκάδα 26 έργα, Ζάκυνθος 7 έργα). Έγινε απορρόφηση 4.103.200 ευρώ και στις ανειλημμένες υποχρεώσεις εντάχθηκε Δημόσια Δαπάνη ύψους 6.330.000 ευρώ περίπου.

Προκειμένου λοιπόν να προχωρήσει ο σχεδιασμός του προγράμματος :

Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, στην πρόταση που καταρτίζει η «ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ», ώστε να συμπεριληφθεί ο Δήμος μας στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης του νέου προγράμματος CLLD/LEADER Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020.

 

Ο Εισηγητής

Θανάσης Περδικάρης

Αντιδήμαρχος


CLLD 2014 – 2020: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΩΝ

Κωδικός

Δράσης

Τίτλος

Δράσης

Κωδικός ΥποΔράσης ΤίτλοςΥπο-Δράσης Άρθρο Καν. (ΕΕ)

1305/2013

19.2.1 Μεταποίηση

και εμπορία γεωργικών προϊόντων

1 Μεταποίηση, εμπορίακαι ανάπτυξημετελικό προϊόνεντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικόπροϊόν) 17
2 Μεταποίηση, εμπορίακαι ανάπτυξημετελικό προϊόνεκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικόπροϊόν) 17
19.2.2 Έργαυποδομήςγιατηδιασύνδεση του πρωτογενήτομέαμετους λοιπούςτομείς της οικονομίας 1 Υποδομές εγγείωνβελτιώσεων 17
2 Βελτίωση πρόσβασηςσε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 17
3 ΚτηνοτροφικάΠάρκα 17
19.2.3 Ανάπτυξηεπιχειρήσεων 1 Ίδρυσηεπενδύσεωνγιατην τουριστική ανάπτυξη 19
2 Επέκταση/εκσυγχρονισμός επενδύσεων για την τουριστικήανάπτυξη 19
3 Ίδρυση επενδύσεωντουδευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου 19
4 Επέκταση/ εκσυγχρονισμός επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου 19
19.2.4 Βασικέςυπηρεσίεςκαι ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 1 Έργα υποδομής μικρήςκλίμακας για τους αγροτικούςοικισμούς 20
2 Δημιουργία βασικώνυπηρεσιών για τον αγροτικόπληθυσμό 20
3 Δημιουργία δημόσιωντουριστικών υποδομών καιυποδομών αναψυχής 20
4 Δράσεις για τηνανάδειξη τηςφυσικής κληρονομιάς των αγροτικώνπεριοχών 20
5 Δράσεις για τηνανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικώνπεριοχών 20
6 Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων με σκοπό τηνβελτίωση ποιότητας ζωής ή του περιβάλλοντος 20
19.2.5 Επενδύσεις

στην ανάπτυξη δασικών περιοχών  και στη βελτίωση της βιωσιμότητας τωνδασών

1 Πρόληψη δασών καιδασικών εκτάσεων από πυρκαγιέςκαι άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 24
2 Αποκατάσταση δασώνκαι δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, άλλες φυσικές καταστροφές, καταστροφικά

συμβάνταή απόάλλες αιτίες

24
3 Επενδύσεις για τηνβελτίωση της ανθεκτικότηταςκαι της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων 25
4 Επενδύσεις  σεδασοκομικέςτεχνολογίες   και   στην

επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

26
19.2.6 Συνεργασία 1 Πιλοτικά έργα καιανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 35
2 Συνεργασία μεταξύ μικρώνεπιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και  για τηνανάπτυξη και/ήτην εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται μετον αγροτουρισμό 35
3 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης 35
4 Συνεργασία γιαπεριβαλλοντικάέργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις γιακλιματικήαλλαγή 35

CLLD 2014 – 2020: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΩΝ από το ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας)

ΔΡΑΣΗ Τίτλος

Δράσης

Κωδικός ΥποΔράσης ΤίτλοςΥπο-Δράσης Άρθρο Καν. (ΕΕ)
1. Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Επενδύσεις  που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων Ι Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Θα στηριχθούν ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΚΑΝ (ΕΕ) 508/14
ΙΙ Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων,  που  συνδυάζεται  με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. Άρθρο  63.1.β  του  ΚΑΝ  (ΕΕ)  508/14
Επενδύσεις από μη αλιείς 1 Οι επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα, ή που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης   αξίας  του  αλιευτικού  τομέα  της  περιοχής  (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. Στη δράση αυτή, δύνανται να συμπεριληφθούν και ενέργειες οι οποίες είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του ΚΑΝ (ΕΕ) 508/14 εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησής τους από την τοπική στρατηγική (προϋπόθεση του άρθρ. 63.2 του ΚΑΝ (ΕΕ) 508/14)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Τίτλος Υπο-Δράσης Άρθρο Καν. (ΕΕ)
2. Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Υποδομές  για  την  ενθάρρυνση  της  τουριστικής  δραστηριότητας:  όπως  η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας) κλπ. Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού Άρθρο  63.1.γ  του  ΚΑΝ  (ΕΕ)  508/14
Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές:  όπως  αποκατάσταση  κτιρίων  για  κοινωφελή  χρήση  π.χ. παρεμβάσεις  σε  υφιστάμενα  κτίρια  για  τη  μετατροπή  τους  σε  χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηματογράφος), ωδεία, βιβλιοθήκες και γενικώς βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. Άρθρο  63.1.δ  του  ΚΑΝ  (ΕΕ)  508/14
Εκσυγχρονισμός Αλιευτικών Καταφυγίων Άρθρο  43  του  ΚΑΝ  (ΕΕ)  508/14

ΘΕΜΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ CLLD – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κύριε Δήμαρχε,

Με τη παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις επόμενες ημέρες,  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόκειται να προχωρήσει στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στην δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προτάσεων «Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο  του μέτρου 19 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του CLLD/Leader».

Σύμφωνα με το προσχέδιο της πρόσκλησης δικαιούχοι του μέτρου είναι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και οι περιοχές εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων είναι Τοπικές/Δημοτικές κοινότητες των όποιων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός του σύμφωνα  την τελευταία απογραφή,  είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων.

Η  Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ),  έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της προαναφερόμενης πρόσκλησης για την Περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών και στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να διερευνήσουμε τη συμμετοχή, στη περιοχή παρέμβασης του υπό διαμόρφωση Τοπικού Προγράμματος, των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Λευκάδας. Όπως ήδη γνωρίζετε, η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ δραστηριοποιείται στη Λευκάδα λειτουργώντας υποκατάστημα της, στα πλαίσια υλοποίησης  του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, αν ο Δήμος Λευκάδας επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαβούλευση για τον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης καθώς και στις διαδικασίες σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος.

Εφόσον επιθυμείτε τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να λάβετε σχετική απόφαση στο επόμενο δημοτικό σας συμβούλιο και να προγραμματίσουμε σχετική συνάντηση εργασίας κατόπιν συνεννόησης. Στη συνάντηση μπορούν να παραβρεθούν οι πρόεδροι των δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, σύμβουλοι της μειοψηφίας, πρόεδροι οργανισμών – εταιρειών του Δήμου, υπηρεσιακοί, κτλ. καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος – κατά την κρίση σας – μπορεί να συνεισφέρει στο σχεδιασμό και στις προτάσεις ανάπτυξης του Δήμου. Ενδεικτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το περιεχόμενο του προγράμματος, καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος της περιοχής και του Δήμου σας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και Πίνακα με τις επιλέξιμες δράσεις.

Με εκτίμηση

Νικολούζος Κωνσταντίνος

Δήμαρχος Κέρκυρας

Πρόεδρος ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ  (1η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

 • ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ    19  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ  ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ  LEADER  (ΤΑΠΤοΚ  –  ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΓΤΑΑ: ………………€ &

 • ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4  «ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΕΔΑΦΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΧΗΣ»  ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ………………€

 Συγχρηματοδότηση:

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

 (…)

Η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές ο πληθυσμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 15000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης ο συγκεκριμένος περιορισμός αναφέρεται στη συνολική περιοχή εφαρμογής και όχι στην κάθε επιμέρους ανά ΕΔΕΤ περιοχή εφαρμογής.
 • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
 • Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
 • Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης με τη συμμετοχή των ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με σκοπό την ενίσχυση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης των τοπικών προγραμμάτων μέσω της στενής συνέργειας των ταμείων.
 • Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.
 • Εφαρμογή έργων συνεργασίας.
 • Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων.

(…)

4.6. Αναθέτουσα Αρχή

Ως Αναθέτουσα  Αρχή  της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος νοείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 1. 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή:

 • των περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014 – 2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020,
 • των τοπικών εταιρικών σχημάτων (Ομάδων Τοπικής Δράση) που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές τους,
 • των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές.

 

(…)

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ) και κυρίως το Μέτρο 19 αυτού, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού, θα καθοριστούν οι στόχοι του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, καθώς και η στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η στρατηγική επίσης θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη  των  στόχων  της  στρατηγικής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  «έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Στον καθορισμό των στόχων του τοπικού προγράμματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 1. 1. οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΑΑ 2014-2020:
 • Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα
 • Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών
 1. 2. Οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΑΛΘ 2014-2020:
 • στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας και
 • στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αναπτυξιακή στρατηγική μπορεί να διαρθρωθεί γύρω από μία βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης η οποία μπορεί να συνδέεται συμπληρωματικά με δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης. Τόσο η βασική όσο και οι δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη SWOT ανάλυση και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος, καθώς και την περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων.

Η βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο τοπικό πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα επιλεγούν δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις απαιτείται ανάλογη τεκμηρίωση

Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά μπορούν να αφορούν στα παρακάτω:

 • Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων.
 • Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.
 • Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας.
 • Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.
 • Την ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
 • Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
 • Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων.
 • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
 • Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναλυθεί η συσχέτιση της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος με την ευρύτερη στρατηγική που υιοθετείται για την περιοχή από φορείς εθνικού ή/και περιφερειακού επιπέδου.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

 

    Πλήρης επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

    Διακριτικός τίτλος: ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

    Νομική μορφή: Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

    Έτος Σύστασης: 1999 (Αναδιάρθρωση 2008)

 

    Διεύθυνση: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Νομός Κέρκυρας

Δήμος Κέρκυρας

Μαντζάρου 13, 49100 Κέρκυρα

 

    Τηλέφωνα: 26610-82037, 26610-81310
    FAX: 26610-81311
    Ε– mail: [email protected], [email protected]
    Α.Φ.Μ. : 099342559
     Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α «ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ» ιδρύθηκε το 1999 με αρχική ονομασία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΡΟΚ ΑΕ», με αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο 59.281,00 ευρώ. Σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 266.200,00 €.

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α,  διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο. Η νομική μορφή της είναι σύμφωνη Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 252, παρ.3, εδ.β’.

Μέτοχοι της εταιρίας είναι:

 • Ο Δήμος της Κέρκυρας με ποσοστό 57,31
 • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ποσοστό 25,31
 • Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με ποσοστό 9,43
 • Ο Δήμος Παξών με ποσοστό  5,59
 • Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας με ποσοστό 1.22
 • Το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) Κέρκυρας
 • Ο Εκπολιτιστικός Καλλιτεχνικός & Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας (ΕΚΑΟΚ) «Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ» με ποσοστό 0,44
 • Η Αλιευτική Οργάνωση Πετριτή με ποσοστά 0,19
 • Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας με ποσοστό 0,04
 • Η Ηλεκτροσύνθεση Κέρκυρας ΑΕ με ποσοστό 0,06

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ  ΟΤΑ  είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί μεν,   να λειτουργεί βάσει του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών,   ουσιαστικά όμως είναι μια εταιρεία που δε λειτουργεί με βάση τη μεγιστοποίηση του κέρδους αφού τόσο ο καταστατικός της  σκοπός   όσο τα έργα τα οποία διαχειρίστηκε μέχρι δεν είχαν αυτή τη φιλοσοφία. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η εταιρεία, όπως και οι περισσότερες Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ,  να ισορροπούν οικονομικά  πάνω σε  ένα  «τεντωμένο σχοινί». Παρ’ όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ κατάφερε να ξεπερνά  τις όποιες δύσκολες συγκύριες και  σήμερα  πάρα τα «σκληρά» οικονομικά και επιχειρηματικά  δεδομένα,   να είναι μια υγιής επιχείρηση. Συγκεκριμένα:

Οι τρέχουσες ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  της εταιρείας προς το ΙΚΑ  καλύπτονται κανονικά ενώ υπάρχει ρύθμιση ποσού 19.000 ευρώ προς το ΙΚΑ σε 8 δόσεις η οποία πληρώνεται κανονικά και μια ρύθμιση ποσού 25.000 προς το ΤΣΜΕΔΕ η οποίου  έχει ρυθμιστεί σε 100 δόσεις και πληρώνεται κανονικά.   Η εταιρεία επίσης δεν έχει καμιά τρέχουσα φορολογική υποχρέωση ενώ πρόκειται να ρυθμίσει σταδιακά  φορολογικές υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών χρήσεων συνολικού ύψους 130.000 ευρώ. Τέλος είναι απολύτως σαφές ότι εφόσον υπάρχει  βούληση ισχυροποίησης της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ,  ώστε πραγματικά να ασκήσει το ρολό της τεχνικής υποστήριξης προς τους ΟΤΑ  Α΄και Β΄Βαθμου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  θα πρέπει στο επόμενο διάστημα,  μαζί με μια ουσιαστική διοικητική αναδιοργάνωση  της εταιρείας να σχεδιαστεί και να προχωρήσει και μια  αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με την είσοδο  και  νέων μετόχων.

Επίσης  οι οικονομικοί δείκτες της εταιρείας παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα.

Α. ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Για την χρήση 2013 τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας σε σχέση με το  μετοχικό κεφάλαιο ήταν το 45.57%,  για τη χρήση του 2014  το 49,52% ενώ  για το 2015 προβλέπεται να είναι πάνω του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτοντας χωρίς πρόβλημα το κριτήριο επιλεξιμότητας της πρόσκλησης για το νέο LEADER.

Β.ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Για τη χρήση 2013 ο δείκτης γενικής  ρευστότητας της εταιρείας ήταν 1,52  το 2014  1,75 και το 2015  αναμένεται να είναι 1,95.

Γ. ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ από την χρήση του 2011 παρουσιάζει συνεχώς κέρδη προ φόρων. Συγκεκριμένα το 2001 τα κέρδη ανήλθαν  στα 7.241,88 ευρώ, το 2012 στα 14.995,49 ευρώ, το 2013 στα 10,166,60 ευρώ, το 2914 στα 17.154,03 ευρώ  ενώ κατά πολύ αυξημένα θα είναι τα κέρδη της χρήσης του 2015.

ΕΡΓΟ

Η ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ σήμερα

 1. Συντονίζει, παρακολουθεί και προωθεί την υλοποίηση του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καθώς και των ανειλημμένων υποχρεώσεων του προγράμματος που έχουν ενταχτεί στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 για το Νομό της Κέρκυρας συνολικής Δημόσιας Δαπάνης  156.000 ευρώ περίπου. Για την υλοποίηση του προγράμματος βγήκαν συνολικά τρεις (3)  προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εντάχθησαν συνολικά  99  επενδύσεις. Τελικά  υλοποιούνται 64 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5.600.000 ευρώ περίπου ( 1.705.000 ευρώ απορροφημένα και 3.895.000 ευρώ  ανειλημμένες υποχρεώσεις οι όποιες εντάχθηκαν στον νέο ΠΑΑ 2014-2020). Υπήρξε δηλαδή μια απώλεια Δημόσιας Δαπάνης  περίπου 1.556.000 ευρώ διότι παρά πολλές ενταγμένες επιχειρήσεις και από τις 3 προσκλήσεις δεν ξεκίνησαν λόγο της οικονομικής κρίσης να υλοποιούν την ενταγμένη τους επένδυση.  Επίσης μέσα από το ίδιο Πρόγραμμα η εταιρεία συμμετέχει σε ένα Διακρατικό Πρόγραμμα με θέμα την «Γαστρονομία και Περιήγηση» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 520.000 ευρώ (70. 000 ευρώ η συμμέτοχη της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ)και σε ένα Διατοπικό Πρόγραμμα με θέμα   «Ο πολιτισμός ως μέτρο Ανάπτυξης της Νησιώτικης Ελλάδας»  με συνολικό προϋπολογισμό 844.000 ευρώ (130.000 ευρώ η συμμετοχή της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ). Τέλος απορροφήθηκε Δημόσια Δαπάνη ύψους 925.000 ευρώ η οποία κάλυψε τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας  για  επτά (7) χρόνια.
 2. Επίσης η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ ανέλαβε το έργο του   υποστηρικτικού  Μηχανισμού για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδρωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2001-2013 για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Συνολικά στις ορεινές περιοχές του Άξονα 3 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εντάχθηκαν και από τις 2 προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  συνολικά 102 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 14.800.000 ευρώ περίπου. Από αυτά απεντάχθηκαν 44 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.626.710 ευρώ και συνεχίζουν να υλοποιούνται 58 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 10.443.000 ευρώ περίπου(Κέρκυρα 4 έργα, Κεφαλονιά 21 έργα, Λευκάδα 26 έργα, Ζάκυνθος 7 έργα). Έγινε απορρόφηση 4.103.200 ευρώ και στις ανειλημμένες υποχρεώσεις εντάχθηκε Δημόσια Δαπάνη ύψους 6.330.000 ευρώ περίπου.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σκοπός της εταιρείας, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας και των Ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας, α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών, η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων παρεμβαίνει στην τοπική κοινωνία και διαμορφώνει νέα δεδομένα διαθέτοντας στους ενδιαφερόμενους όλες τις απαραίτητες  πληροφορίες, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στο επίπεδο της αγροτικής αλλά και των λοιπών τομέων της οικονομίας, τη χρηματοδότηση των δράσεων τους, αλλά και των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Νομό.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η δραστηριότητα της εταιρείας, για την πραγματοποίηση του έργου της, στηρίζεται στους εξής βασικούς άξονες:

 • Εφαρμογή της ποιότητας σ’ όλα τα επίπεδα (εταιρική σχέση, συνεργασία με τους επενδυτές της, με τις άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης, επικοινωνία με τους αρμόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς, εργασιακές σχέσεις).
 • Συνεχιζόμενη πληροφόρηση προς τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.
 • Εντατικά και καθημερινά αυξανόμενη αξιοποίηση όλων των διατεθειμένων πόρων για την επίτευξη των σκοπών της.
 • Οργάνωση της εταιρείας σε ορθολογική βάση και με σύγχρονα εργαλεία οργάνωσης, προϋπολογισμού και ελέγχου.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Ακολουθεί συνοπτικό οργανόγραμμα της εταιρείας:

organogramma

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρεία ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. στελεχώνεται  στα κεντρικά της γραφεία μόνιμα από:

 • Πολιτικό Επιστήμονα ΠΕ ως Γενικό Διευθυντή
 • Οικονομολόγο ΠΕ
 • Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
 • Γραμματέα ΔΕ
 • Νομικό Σύμβουλο
 • Λογιστική Υποστήριξη

Tο υποκατάστημα  στην Λευκάδα στελεχώνεται  σήμερα από έναν (1) Οικονομολόγο ΠΕ και έναν (1) Πολιτικό  Μηχανικό ΠΕ

Tο  υποκατάστημα  στην  Κεφαλονιά στελεχώνεται  σήμερα από έναν (1) Οικονομολόγο ΠΕ και έναν (1) Αρχιτέκτονα  Μηχανικό ΠΕ

Το συνολικό  ετήσιο  μικτό κόστος  προσωπικού της εταιρείας με την υπάρχουσα δομή   ανέρχεται περίπου σε 200.000 ευρώ. Οι δαπάνες για το 2015 καλύφθηκαν εξ΄ ολοκλήρου από τις αμοιβές των προγραμμάτων του Άξονα 3 και  Άξονα 4 του διαχειρίστηκε. Για το 2016 το κόστος αυτό προβλέπεται να καλυφτεί  από : α) τη συνέχιση της σύμβασης του Άξονα 3 του ΠΑΑ η οποία μπορεί να φέρει έσοδα στην εταιρεία μέχρι τον Ιούνιο του 2016 ύψους  από 70.000 έως 100.000 ευρώ. β) από το ταμείο της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ. Πρέπει να τονισθεί ότι  εκτός από τις λειτουργικές  δαπάνες που θα πιστοποιηθούν στον Άξονα 3  οι υπόλοιπες θα καλυφτούν ως επιλέξιμες , αφού πρώτα  πληρωθούν,   από το μέτρο 19.3  του ΠΑΑ 2014-2020 εφόσον η πρόταση της   ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ  εγκριθεί.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τέλος η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, και είναι πιστοποιημένη (Α.Π. 01 100 083138) για το πεδίο: «Σχεδιασμός, Διοίκηση, Διαχείριση και Υλοποίηση Κοινοτικών, Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Αναλυτική περιγραφή υποδομών στην έδρα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ)

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 180 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ 2ο ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ
 • 12 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • 8 ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗ 25ΤΜ
 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ΣΤΑΘΜΩΝ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Υποδομή Η/Υ (hardware & software) και Τηλεπικοινωνιακή υποδομή της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ . στη ΚΕΡΚΥΡΑ  περιλαμβάνει :

Δίκτυο βασισμένο στο περιβάλλον των Microsoft Windows

Υπάρχουν 12 σταθμοί εργασίας με τις παρακάτω προδιαγραφές

 1. 8 ΤΕΜΑΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
 • OS:MICROSOFT WINDOWS 7,CPU:INTEL CORE 2 QUAD Q93YO 2,5 GHZ,GAM: 4GB DDR2,HDD:500GB,HDD EAT:1TR IOMEGA USB 2.0, VGA: ATI RADEON HD3870*2,CAMERA:LOGITECH AD PRO C190,MONITOR:ASUS 21’’ LCD.
 • OS:MICROSOFT  WINDOWS XP PRO SP3,CPU:INTEL DUAL  CORE  321802 GHZ,  RAM:1GB DDR,HDD:80 GB, VGA: INTEL ON BOARD,MONITOR:BELINCA 17’’ LCD.
 • OS:MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2,CPU:INTEL PENTIUM 4 3GHZ, RAM:2GB DDR2,HDD:80 VGA: ATI RADEON 9250,MONITOR:ASUS  17’’ LCD.
 • OS:MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP3,CPU:INTEL   CORE2DUO E6850  3GHZ, RAM:2GB DDR,HDD:160GB  VGA: INTEL ON BOARD DISPLAY ,MONITOR:PHILIPS 17’’ LCD.
 • OS:MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP3,CPU:INTEL PENTIUM 4  3GHZ, RAM:512MB ,HDD:500GB VGA: INTEL ON BOARD,MONITOR:PHILIPS 17’’ LCD.
 • OS:MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP3,CPU:INTEL PENTIUM 4  3GHZ, RAM:1GV DDR ,HDD:80GB VGA: ATI RADEON 9200 SE,MONITOR:LG 17305 17’’ LCD.
 • OS:MICROSOFT WINDOWS XP HOME  SP3,CPU:INTEL PENTIUM 4  2,4GHZ, RAM:512MB DDR ,HDD:MAXTOR 80GB VGA: NVIDIA GR 440,MONITOR:LG  17’’ LCD.
 • OS: MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP3,CPU: PENTIUM 4  1,6GHZ,RAM:256 MB SDRAM ,HDD:80GB VGA: NVIDIA TNT2 MGA,MONITOR:BELINCA 17’’ LCD.

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ANTIVIRUS, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ FIREWALL.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1 Εκτυπωτής HP LASERJET 1300, 1 Εκτυπωτής HP LASERJET 1000X2, 1 εκτυπωτή DESKJET 710C,  1 Εκτυπωτής MICROLINE 521 ELITE, 1 εκτυπωτή LEASERJET 1100 1 εκτυπωτής COLOR LADERJET CP 1515n, Φωτοαντιγραφικό CANON IR 400

 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 14 ΘΕΣΕΩΝ

FAX – PANASONIC KX-FM330, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ – PANASONIC FP-7818

 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:

Microsoft Windows XP, & windows 7 ,

ΚΟΜΒΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – WEB SERVER – www.anion.org.gr

Η Ιστοσελίδα παρέχει δυνατότητες δυναμικής ενημέρωσης και καταγραφής στατιστικών επισκεψιμότητας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :

 • Γραφείο 50 τ.μ. στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς
 • 3Θέσεις εργασίας
 • Πλήρως εξοπλισμένα γραφεία – θέσεις εργασίας
 • Χώρος αρχείου – αποθήκη 10 τ.μ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Υποδομή Η/Υ (hardware & software) και Τηλεπικοινωνιακή υποδομή ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ   στο υποκατάστημα Κεφαλονιάς  περιλαμβάνει:

– 2Η/Υ τύπου  ALTEC OPTUMUM S7232-S.M.828810692964 & 2 οθόνες L.G

– 1 Η/Υ MULRIRAMA-S.N. MLR 766146 και  1 οθόνη HYUNDAI

– 1 εκτυπωτή HP LASER JET 1022

–  1 εκτυπωτή CANNON PIXMA 5200

– 1 FAX PANASONIC KX-FP141

– 1 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα SHARP AR-5420

– 2 UPS NOVA 600 AVR

– 2 γραμμές τηλεφώνου

– Τοπικό Δίκτυο Η/Υ

– Εγκατεστημένα Προγράμματα:

WINDOWS XP PROFESSIONAL, Microsoft Office Professional XP,

– Δυναμική Ιστοσελίδα με λογότυπο: www.anion.org.gr

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

 • Γραφείο 50 τ.μ. σε ισόγειο  κτιρίου στην οδό Λευκάτα 23
 • 3 Θέσεις εργασίας
 • Πλήρως εξοπλισμένα γραφεία – θέσεις εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Υποδομή Η/Υ (hardware & software) και Τηλεπικοινωνιακή υποδομή της Αντένας στη Λευκάδα  περιλαμβάνει:

– 2 Η/Υ τύπου HP & 2 οθόνες LG

– 1 Πολυμηχάνημα hp Laser με χαρακτηριστικά:

Εκτυπωτής – Σαρωτής – Αντιγραφικό – Fax

Λειτουργικό σύστημα Mac OS 10.3 Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 Mac OS 10.6 Windows 2000, Vista, XP

Ανάλυση εκτύπωσης έως 1200 * 1200 dpi

Μνήμη Fax έως 200 σελίδες

Τύπος σαρωτή αυτόματος τροφοδότης επίπεδος

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ(2014-2020)- CLLD/LEADER

Στη νέα προγραμματική περίοδο  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 η τοπική ανάπτυξη (LEADER), μέτρο 19,  γίνεται πλέον πολυτομεακή ( CLLD) και μπορεί να εφαρμοστεί σε  αγροτικές, ορεινές και νησιώτικες περιοχές. Η περιοχή παρέμβασης θα πρέπει να έχει πληθυσμό από 10.000- 150.000 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Σύμφωνα με την προκήρυξη που βρίσκεται σε διαβούλευση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προσδιορίσει ότι το νέο LEADER(μέτρο  19 ΠΑΑ) θα εφαρμοστεί κατά μέγιστο αριθμό σε 50 περιοχές ενώ ο προϋπολογισμός που έχει οριστεί από το ΠΑΑ είναι 400.000.000  ευρώ. Επίσης στα πλαίσια της πολυτομεακής προσέγγισης,     μπορεί στην προσδιορισμένη περιοχή παρέμβασης,  να εφαρμοστούν και δράσεις  του προγράμματος LEADER Αλιείας.

Η επιλογή των Τοπικών προγραμμάτων θα γίνει σε 2 Φάσεις:

Στην πρώτη φάση θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος που θα περιλαμβάνει:

 • τον ορισμό της Περιοχής Παρέμβασης η οποία θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία προαναφέρθηκαν,
 • την περιγραφή της ΟΤΔ που θα υλοποιήσει το έργο
 • την οικονομική –  κοινωνική- περιβαλλοντική-πολιτιστική ανάλυση της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης  καθώς και
 • την διαβούλευση η οποία έγινε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της περιοχής τόσο για την διαδικασία σύνθεσης της ΕΔΠ όσο και για την ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή η πρώτη φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Μαΐου.

Η δεύτερη φάση η οποία  σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, θα διαρκέσει έως το  τέλος Ιούνιου ή τέλος Ιουλίου , περιλαμβάνει την κατάθεση από την ΟΤΔ του δεύτερου φάκελου ο οποίος θα περιλαμβάνει :

 • τα αναλυτικά στοιχεία των διαβουλεύσεων  της ΟΤΔ με τον Τοπικό πληθυσμό
 • της SWOT ανάλυση της περιοχής
 • τους στόχους καθώς και την στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
 • τη διαμόρφωση των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος
 • τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος και τη συνέργεια των δράσεων του αλλά και τη συνέργεια του με άλλες αναπτυξιακές δράσεις και
 • τους χρηματοδοτικούς πινάκες του προγράμματος. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2016.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) η οποία θα οριστεί δεν χρειάζεται να ταυτίζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ. Στη σύνθεση της θα πρέπει οι φορείς Ιδιωτικού συμφέροντος (πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, αγροτικοί, επαγγελματικοί, κλπ) να κατέχουν το 51% ενώ οι Δημόσιοι (Δήμοι, Περιφέρεια, ΠΕΔΙΝ) το 49% και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο του 30%. Το σχήμα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και λειτουργικό και να έχει δυνατότητα σχεδόν άμεσης  σύγκλισης.

Επίσης στα πλαίσια του μέτρου 19  θα πρέπει στο υποβληθέν  τοπικό   πρόγραμμα να προσδιοριστεί η  συμμέτοχη  σε διατοπικά  και διακρατικά σχήματα συνεργασίας. Η ΑΝΙΟΝ ήδη συμμετάσχει στο σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» στο όποιο συμμετέχουν όλες οι ΟΤΔ της νησιώτικης Ελλάδας και το όποιο θα συνεχιστεί και στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Όσον αφόρα στο σχέδιο διακρατικής συνεργασίας ήδη βρισκόμαστε σε επαφές με ΟΤΔ από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Πορτογαλία και διερευνούμε την πιθανότητα συνεργασίας.

Σε σχέση με τα προηγούμενα LEADER στο τωρινό πρόγραμμα  υπάρχουν μερικές σημαντικές αλλαγές οι όποιες μπορούν πραγματικά να του προσδώσουν στο νέο LEADER  το χαρακτηρισμό ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδίου. Οι  σημαντικότερες αλλαγές  είναι ότι πλέον:

 1. Τις δράσεις του προγράμματος καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης της κάθε δράσης τα προσδιορίζει η ίδια η ΟΤΔ. Αυτό βέβαια, αυξάνει και τις νομικές ευθύνες της ΟΤΔ απέναντι στους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς ως προς την ακριβή τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών  με βασικότερους   αυτούς που αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις. Η ευθύνη της ΟΤΔ  είναι πλέον άμεση και η όποια πιθανή ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων θα είναι   απαιτητή από την ΟΤΔ
 2. οι δράσεις είναι εύπλαστες και μπορούν να διαμορφωθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τη στρατηγική και τους στόχους του προγράμματος
 • μπορείς σε συνεργασία με τη Περιφέρεια να εντάξεις συμπληρωματικές δράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο μαζί  με τους αναπτυξιακούς στόχους να εντάξεις στο Τοπικό Σχέδιο και δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής
 1. σε συνεργασία με την Περιφέρεια να προσδιοριστούν συγκεκριμένες δημόσιες παρεμβάσεις στην περιοχή παρέμβασης που θα επιλεγεί  οι οποίες θα της  προσδώσουν αυξημένη  προστιθέμενη αξία.

Γίνεται  λοιπόν σαφές ότι  ο χρόνος , η πολυπλοκότητα  ο πολύ – παραγοντισμός  αλλά  και οι συνέργιες που είναι αναγκαίες   για το σχεδιασμό  ενός αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδίου ,  απαιτούν άμεσα από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ  τη  δημιουργία  μιας ομάδας έργου η οποία θα συνδυάζει αρμονικά την τεχνοκρατική γνώση με την τοπική πραγματικότητα , ώστε να διαμορφωθεί μια πρόταση νομικά ορθή και αναπτυξιακά αποδοτική.

 

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν πιο πάνω  η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ ΜΠΟΡΕΙ   να υποστηρίξει την υποβολή ενός Τοπικού Προγράμματος, όπως περιγράφηκε, για τις περιφερειακές ενότητες  της Κερκύρας,  Λευκάδας , Κεφαλονιάς και εφόσον χρειαστεί και Ζακύνθου, σύμφωνα με το ακόλουθο οργανωτικό σχήμα για την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ)

organotikosximaA