Οι εισηγήσεις για το θέμα της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στη σημερινή 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, που θα διεξαχθεί στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), στις 19:00, θα παρευρίσκονται τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

ο Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων, Κοσμήτορας Σχολής, κ. Άγγελος Κότιος,

οι Ερευνητές, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Δρ Μανώλης Κουτουλάκης και  Ιωάννης Ψαράς,

προκειμένου να συμμετάσχουν στη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και συγκεκριμένα: «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση ερευνητικού έργου επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Λευκάδος με τίτλο «Μελέτη για προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του Δήμου Λευκάδας με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020».

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση ερευνητικού έργου επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Λευκάδος με τίτλο «Μελέτη για προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του Δήμου Λευκάδας με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020».

Στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής μας  και της  αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιόνιων Νησιών 2014-2020  και της ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων με τα ερευνητικά κέντρα των Ελληνικών Πανεπιστημίων προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης  με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με αντικείμενο την «Μελέτη για προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του Δήμου Λευκάδας με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020».

Σκοπός του εν λόγω έργου αποτελεί η επιστημονική υποστήριξη του Δήμου, μέσα από καινοτόμες διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού και σχεδιασμού, ώστε να προετοιμάσει τις δομές, τα στελέχη και την τοπική κοινωνία για τη διεκδίκηση ολοκληρωμένων χρηματοδοτήσεων για την τοπική ανάπτυξη με έμφαση στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανάπτυξης «χωρίς αποκλεισμούς» και την προώθηση της «έξυπνης εξειδίκευσης» σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμος  Λευκάδας ως κύριος του έργου έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης ,του σχεδιασμού και της υποστήριξης του έργου. Θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και θα συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.

Φορέας υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος θα είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στο ποσό των  49.600, 00 € με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου (ΚΑΕ30-7413.057).

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια 8 μήνες, με δυνατότητα παράτασης εάν απαιτηθεί .

Θέτω υπόψη σας το περιεχόμενο του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης στο οποίο φαίνονται  αναλυτικά οι  επιμέρους όροι.

Εισηγούμαι

  1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
  2. Τον ορισμό εκπροσώπων (δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους) του Δήμου μας  στην Κοινή  Επιτροπή  παρακολούθησης.
  3. Τον ορισμό του κ. ως Προέδρου της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με αναπληρωτή τον   κ.
  4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

 

Λευκάδα 23-6-2016

Ο εισηγητής

Γρηγόρης  Γκογκάκης

Εντεταλμένος Σύμβουλος