Οι εισηγήσεις και οι μελέτες για τα θέματα ΜΟΠΑΚ και ΧΥΤΥ Λευκάδας

Την Παρασκευή 1η Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (ώρα 18:00, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Διοικητηρίου) με επίκεντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Λευκάδας.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα οκτώ από σύνολο δεκατεσσάρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και είναι τα ακόλουθα:

Το 1ο θέμα αφορά την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας.

Σύμφωνα με την εισήγηση: «Από τις μέχρι σήμερα εξαντλητικές συζητήσεις και προσπάθειες που έγιναν για την συνολική διαχείριση των απορριμμάτων μέσω συνεργασιών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για τη λύση του μείζονος αυτού προβλήματος δεν πρέπει να εξαρτιόμαστε από τρίτους εκτός νομού φορείς και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτόνομη λύση. Για το λόγο αυτό προτείνεται η υλοποίηση του δεύτερου εναλλακτικού Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας σε επίπεδο Νομού όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 216/14.09.2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου

Τα θέματα 2 έως και 7 αφορούν την έγκριση των οριστικών μελετών για τη Μονάδα Προεπεξεργασία, Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση (ΜΟΠΑΚ) που εντοπίζεται στην περιοχή γύρω από τον σημερινό προσωρινό χώρο απόθεσης απορριμμάτων της πόλης της Λευκάδας.

Τέλος, το 8ο θέμα αφορά στην αποδοχή της πρότασης του Ε.Μ.Π. για τον εντοπισμό και αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της ΜΟΠΑΚ του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές των θεμάτων είναι οι  Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

Στη συνεδρίαση θα παρευρίσκονται οι μελετητές της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ που εκπόνησαν τη μελέτη για τον ΧΥΤΥ, με επικεφαλής τον Καθηγητή Σχολής Χημικών Μηχανικών, Γεράσιμο Λυμπεράτο, καθώς και οι μελετητές της ΜΟΠΑΚ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΘΕΜΑ-1-ΤΣΔ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ-1


ΘΕΜΑ-2-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΜΟΠΑΚ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


ΘΕΜΑ-3-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΜΟΠΑΚ-ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ-4-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΜΟΠΑΚ-STATIKH


ΘΕΜΑ-5-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΜΟΠΑΚ-ΧΗΜΙΚΗ


ΘΕΜΑ-6-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΜΟΠΑΚ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ


ΘΕΜΑ-7-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΜΟΠΑΚ-Η-Μ


ΘΕΜΑ-8-ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΜΠ-pdf


                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ

                                Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

ΘΕΜΑ: Απόφαση ΔΣ για αποδοχή της πρότασης του ΕΜΠ για τον εντοπισμό και της αξιολόγησης θέσης ΧΥΤΥ της μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης  Απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας

Με την αριθμ.  141/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επικαιροποιήθηκε με την 277/15 απόφαση, ανατέθηκε στο ΕΜΠ το ερευνητικό έργο για τον εντοπισμό και αξιολόγηση θέσης ΧΥΤΥ στο Νομό Λευκάδας.

Σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λευκάδας και ΕΜΠ.

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου από το ΕΜΠ, κατατέθηκε στο Δήμο Λευκάδας η πρόταση των υποψηφίων θέσεων και η βαθμολόγηση αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Οι θέσεις που εντοπίσθηκαν και εξετάσθηκαν, όπως φαίνεται στη πρόταση του ΕΜΠ που σας έχει δοθεί,  είναι οι εξής:

  1. Αμμόκαμπος
  2. Περδικοφωλιές
  3. Μπαμπάκια
  4. Νταμάρι Καλαβρού
  5. Πύργος

Μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων θέσεων ΧΥΤΥ, σύμφωνα με τα κριτήρια βαθμολόγησης, προέκυψε η ακόλουθη σειρά, με την αντίστοιχη βαθμολογία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην πρόταση του ΕΜΠ:

  1. Αμμόκαμπος    6,9/10
  2. Νταμάρι Καλαβρού 6,7/10
  3. Περδικοφωλιές 6,5/10
  4. Μπαμπάκια 6,2/10
  5. Πύργος 6,1/10

Προτείνεται η αποδοχή της πρότασης του ΕΜΠ στο σύνολο της, με την ιεράρχηση των θέσεων όπως προέκυψε από την έρευνα και αξιολόγηση αυτών.

Λευκάδα 30/6/2016

                                                                                         Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

                                                                                  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

                                                                              Εντεταλμένος Σύμβουλος