Τα θέματα του των επερχόμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (14/06/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις  των άρθρων 67 & 266 του Ν.3852/10, του άρθρου 77 του  Ν. 4172/13 και της υπ΄αριθ. Εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014 σας προσκαλούμε  σε δημόσια ειδική   συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 14  Ιουνίου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα  19:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με μοναδικό  θέμα:

 Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016 (σχετική η υπ΄αριθ. 155/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

                             Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να        προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις    14 Ιουνίου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λευκάδας με δίμηνες συμβάσεις (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007).

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός – Περιβάλλον».

                           Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποτύπωση και καταγραφή μονοπατιών Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 15.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  σύναψης σύμβασης με το Μουσείο Μπενάκη, με αντικείμενο την παραχώρηση υπό μορφήν παρακαταθήκης, αντικειμένων (κυρίως ψηφιακών φωτογραφικών και ιστορικών αρχείων υψηλής ανάλυσης) από τα Ιστορικά Αρχεία και τη Συλλογή Νεοελληνικού Πολιτισμού και το Φωτογραφικό Αρχείο του παραπάνω Μουσείου, προκειμένου να εκτεθούν στο Μουσείο Αγγέλου Σικελιανού.

                        Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος

ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Πνευματικό Κέντρο»

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  κατανομής πίστωσης ποσού 112.800,00 €  για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2016.

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης σε  Πολιτιστικά Σωματεία-Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων  το έτος 2016.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας «Φίλανδρος», με θέμα τον εθελοντισμό και έγκριση διάθεσης πίστωσης».

                         Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  8ο:   Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης οχημάτων του Δήμου Λευκάδας στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους για το έτος 2016.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Νεοχωρίου και την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Βλυχού.

                        Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)», προϋπολογισμού 61.842,44 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος                          

ΘΕΜΑ 12οΑπόφαση Δ.Σ για έγκριση αμοιβής της  δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 73/2016 απόφαση Ο.Ε.)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

                           Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13οΑπόφαση Δ.Σ για έγκριση αμοιβής της  δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 154/2016 απόφαση Ο.Ε.)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

                           Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14οΑπόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της  δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 137/2016 απόφαση Ο.Ε.)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

                           Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αριθ. 81/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον».

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 16ο:  Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν  σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας των δικαιούχων των οικίσκων σεισμοπλήκτων της 17ης Νοεμβρίου 2015,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας»,αναδόχου εταιρείας « Γ.& Ι. Βλάχος  Ο.Ε.»

 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος                          

ΘΕΜΑ 18ο:  Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση  1ης παράτασης  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  εργασιών  του   έργου

« Έργο Αποκατάστασης, Τελικής Κάλυψης και Επανένταξης στο Φυσικό Περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου –περιοχή  «ΣΚΙΖΑ» αναδόχου εταιρείας « MA. CON. STRUNTION Α.Ε ».

                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου & δημοτικού συμβούλου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

          Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ