Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (27/7/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να        προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  κατανομή  ποσού 2.000.000,00 € του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας» με κωδικό 2016ΕΠ02200000, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2016, σε υποέργα.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και  4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.

                           Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας» προϋπολογισμού 85.000,00 €.                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική μελέτη αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», αναδόχου Μαρίας Φούκα.

                           Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Βραχνούλας Δημήτρης, Π/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού  Λευκάδας.

                           Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό τιμής χρέωσης του νερού που προμηθεύονται τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και προορίζεται για επαγγελματικές καταναλώσεις στο Δήμο Λευκάδας.

                           Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Πλατειών Σχεδίου Πόλης Επέκτασης (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α )» προϋπολογισμού 195.000,00 €.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιϊα Καρυάς – Σφακιωτών» προϋπολογισμού 14.999,54 €.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου  Φ.Ο.Π. και μετατοπίσεις μετρητών στο Δήμο Λευκάδας.

                           Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Αργολιθοδομής και Αποκατάσταση Παραλιακού Δρόμου Λιμανιού Δ.Ε. Καστού», προϋπολογισμού 6.000,00 €.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για    δωρεάν παραχώρηση χώρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο  Πηγαδισάνων  στον Πολιτιστικό  Σύλλογο Πηγαδισάνων (σχετ. η αρ. 30/2016 απόφ.  ΔΕΠ).

   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας  Στέλλας Λύκα από την Κεντρική Πλατεία Λευκάδας στην οδό Υποσμηναγού Κατωπόδη (σχετ. η αρ.  47/16 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                           Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου « Αγροτική Οδοποιϊα  Δ.Ε. Λευκάδας», αναδόχου Βούλγαρη Αναστασίας, Ε.Δ.Ε.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Απολλωνίων», αναδόχου  Παππά Ευγένιου, Ε.Δ.Ε.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποίϊα Δ.Ε. Ελλομένου», αναδόχου  Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου, Ε.Δ.Ε.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας έτους 2015», αναδόχου  Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου, Ε.Δ.Ε.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση δημοτικών συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ. Ε. Π. Ο. Κ. Α. Λ.) και ορισμός αναπληρωτών τους.

                           Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 80/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση αμοιβής α) της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτης-Σιούτη- Βούλγαρη-Κατωπόδη και Συνεργάτες» και β) της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, Αικατερίνης Ανθίμου του Σταύρου, συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτης-Σιούτη- Βούλγαρη-Κατωπόδη και Συνεργάτες», κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. οι αρ. 160/2015, 50/2016 και 116/2016 αποφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09)

                           Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος