Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης της 11ης Ιουλίου 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να        προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 11 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον εντοπισμό επιπλέον θέσεων  χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας και την αξιολόγηση αυτών από το Ε.Μ.Π.

                           Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση   μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 299.997,52 €.         

              Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εφαρμογή του Ν. 4315/2014 στην υπό ολοκλήρωση Πράξη Εφαρμογής Νυδριού – Μ. Αυλακίου, Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Κυριάκος Προκοπίου,  Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους  για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016.

Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου σε Δ.Κ. Καστού ως κοινόχρηστου αγροτικού (σχετ. η υπ΄αριθ. 35/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής:   Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 25.000,00 €.

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους, για το έτος 2016.

                         Εισηγητής:Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους, για το έτος 2016.

                         Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στην κ. Σβάρνα Παρασκευή.

                         Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου και του αναπληρωματικού του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών

              Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων στον Άγιο Ηλία Λευκάδας», πρ/σμού 2.584,11 €.

Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ