Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (12/08/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να        προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας (βασικής δομής) στο Δήμο Λευκάδας στο πλαίσιο της με Κωδικό ΙΟΝ 16 Α/Α ΟΠΣ:1538/8.7.2016 Α.Π. ΟΙΚ. 1588 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ».

Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  υποβολής πρότασης για ένταξη της δομής παροχής βασικών αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο της με Κωδικό ΙΟΝ18  Α/Α  ΟΠΣ: 1568/8-7-2016 Α.Π. ΟΙΚ. 1590 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου στα Ιόνια Νησιά».

Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 380.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 70.058,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υιοθέτηση ψηφίσματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας  που αφορά στην πανελλήνια εκστρατεία της,  με στόχο τον περιορισμό του καπνίσματος και σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  της Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Βαϊας Μανταλά κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αρ.  231/2016 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 /τ.Α΄/04.09.09).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση σχολικού χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Φρυνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρυνίου «ο Άγιος Ευστάθιος» (αρ.31/16 απόφ. ΔΕΠ).

                              Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  καταστροφή υλικού του Δήμου μας που δεν έχει καμιά αξία.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη Zhoushan της Κίνας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

       Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος