Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (29/08/2016)

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να        προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  29 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχν. Έργων

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Πράξης [448269] «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Α.Π.: Οικ 1591 με κωδ. πρόσκλησης ΙΟΝ19 και Α/Α ΟΠΣ: 1572  για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο στα Ιόνια Νησιά» ως Συμπράττων / Εποπτεύων Φορέας και υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με την ΜΚΟ «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», η οποία θα είναι δικαιούχος για τη δράση «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Λευκάδας».

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Α.Π.:ΟΙΚ 1590 με κωδικό ΙΟΝ18 και Α/Α ΟΠΣ: 1568 για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου στα Ιόνια Νησιά» ως Συμπράττων / Εποπτεύων Φορέας και υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με την ΜΚΟ «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», η οποία θα είναι δικαιούχος φορέας για τη δράση «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου στο Δήμο Λευκάδας».

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.

                            Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου για μεταφορά στο Δήμο της αρμοδιότητας των δομών του προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του  καταργηθέντος Νομικού Προσώπου, και  ορισμός εκπροσώπου να υπογράψει τη σύμβαση με την  Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 170.775,39 €.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση επιχορηγήσεων και διάθεσης πιστώσεων σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016».

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ονοματοδοσία ανώνυμων οδών στη Δ.Κ. Νυδριού & πλατείας στην Τ.Κ. Πηγαδησάνων.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποϊα Δ.Ε. Καρυάς  – Σφακιωτών», προϋπολογισμού 14.999,54€

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», αναδόχου Παπαλαμπίδη Βασίλειου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ  για έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού  Δήμου Λευκάδος οικονομικού έτους 2016 για την τουριστική προβολή του.

                           Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην πόλη της Λευκάδας στην θέση «Αγ. Θωμάς».

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών που αφορούν σε τέλη 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων ή σε τέλη παρεπιδημούντων.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  18ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

       Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος