1/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 92342/8-9-2016 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: ΩΞ4Χ4653O7-ΔΕ5) για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι η 17η/10/2016.

2/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 97333/22-9-2016 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΩΩΩ4653O7-O3Ψ) για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι η 21η/11/2016.