Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 24/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10,   καλείσθε να   προσέλθετε στη  δημόσια  ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω θέμα:

 Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης  οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αριθ. 287/16 απόφαση Ο.Ε.).

                       Εισηγητές:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Παπαδόπουλος,Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ