Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 24/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να   προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις     24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για επαναπροκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο Λευκάδας.

 Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιώ

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την επέκταση ειδικών ρυθμίσεων για τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις το σχολικό έτος 2016-2017.

                         Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση σχετικά με τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λευκάδας.

                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης τροποποίησης της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 1.306.000,00 €.

                        Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Προϋπολογισμός 600.000,00 €.

                       Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                          Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Μελέτη στατικών επεμβάσεων σχολείων Λευκάδας» προϋπολογισμού 4.308,94 €.

                        Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας προμήθειας για το υποέργο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», της Πράξης ««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με κωδικό MIS 448269, με τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ».

                          Εισηγητής:  Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 111.118,46 ευρώ (που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο θεομηνίας) του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

                        Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 12.963,78 €.

                      Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 92/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

                        Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επεκτάσεις  δικτύου Φ.Ο.Π. και μετατοπίσεις στύλων φωτισμού στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 11.999,14 €.

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                           Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.731,00 €.

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                           Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Δ.Δ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.992,00 €.

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                           Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και  οριστικής παραλαβής  του  έργου

«ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΥΚΕΡΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΟΡΟΥ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ, ΦΤΕΡΝΟΥ, ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ & ΑΛΑΤΡΟΥ».

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                           Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης τελικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Οικίσκων – Καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου», αναδόχου: Γεωργίου Χόρτη ΕΔΕ.

                         Εισηγητές:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 351/16 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Λευκάδος ως συντονιστή εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «ΜEDITERRANEO CASTELI e MARE», στα πλαίσια του προγράμματος Ιnterreg Eλλάδα-Ιταλία 2014-2020.

                        Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. περί  διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως ή  ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου « ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ.

                        Εισηγητές:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Προϋπολογισμού 555.800,17  €.

                         Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 9.998,36 €.

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                           Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ FERYBOAT», προϋπολογισμού 9.986,62 €.

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού17.999,18 €.

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για λύση εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου.

  Εισηγητής:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.

                       Εισηγητής:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  26ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση α) του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου Γεωργάκη Γεώργιου και β) της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου Λώλη Γεωργίας, σε επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου.

                       Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ΔΣ

ΘΕΜΑ  27ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜΙΚΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ στον Βλάχο Τριαντάφυλλο του Νικολάου, στον περιβάλλοντα χώρο καταστήματος υγειονομκού ενδιαφέροντος με τον διακριτικό τίτλο COPLA που βρίσκεται στο Κάθισμα Καλαμιτσίου Λευκάδας.

                      Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση δαπάνης ηχητικής κάλυψης των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα πραγματοποιηθούν στη Δ.Ε. Ελλομένου και στη Δ.Ε. Σφακιωτών και έγκριση διάθεσης πίστωσης

                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  29ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακινήσεων Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

                      Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ΔΣ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ