Τα θέματα του επερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου (18/11/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε    να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις     18 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για την προώθηση της συνεργιστικής λύσης στο θέμα των απορριμμάτων με το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας.

 Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (σχετ. η αρ 68/16 απόφαση ΕΠΖ).

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης Αντιδήμαρχος

Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση  Δ.Σ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (σχετ. η αρ. 69/16 απόφαση ΕΠΖ).

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης Αντιδήμαρχος

Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λευκάδας, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες Ελένης Καββαδά και Βασιλείου Μπουρσινού, εντός ιστορικού τόπου Λευκάδας, οδός Βονίτσης και Φίλιππα Πανάγου 20 (σχετ. η αρ.71/16 απόφαση ΕΠΖ).

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης Αντιδήμαρχος

Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.

          Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχεδίου κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών  Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 72/16 απόφαση ΕΠΖ).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2017.)

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Καινοτόμα Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημόσιο Φωτισμό για το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Στρατηγικών Α.Π.Ε. σε Διασυνοριακό Επίπεδο (I.M.P.L.E.M.E.N.T.), στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

    Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτομία της Έρευνας και Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT TOWARDS R&D INNOVATION)», στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

   Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Καινοτόμες μεθοδολογίες για την προστασία των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών του Ιονίου από διάβρωση», “COASTAL PROTECTION OF IONIAN GREEK AND ITALIAN COASTS USING INNOVATIVE ENVIRONMENTALLY FRIEDLY METHODS” στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:  Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Σύστημα Πρόγνωσης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης» (A FORECASTING SYSTEM FOR THE PREDICTION OF THE BATHING WATER QYALITY/SEAWAY) στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό σχήμα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και συμμετοχή του στο εταιρικό της κεφάλαιο με  δύο (2) εταιρικές μερίδες  των 250,00 ευρώ έκαστη.

                                               Εισηγητής: Ευάγγελος Κοντομίχης, Δημοτικός Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για την λύση υφιστάμενων συμφωνητικών μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων με εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εταιρειών WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και VODAFON A.E.- έγκριση δημοπράτησης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση σταθμών τηλεπικοινωνιών.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) που βρίσκεται ΝΑ του 2ου Γυμνασίου, όπισθεν ακριβώς από το Κλειστό Γυμναστήριο στην περιοχή Βαρδάνια, για την υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την σχολική χρονιά 2016-2017.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στη σύμπραξη  Δήμων με σκοπό την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την ίδρυση φορέα με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» & ορισμό εκπροσώπου (για την συμμετοχή στο φορέα και για την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας).

    Εισηγητής: Aθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 38.273,73 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 11.999,14 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής  παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 555.800,17 €.

                                              Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Λευκάδας που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Λευκάδας.

                                              Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης  άδειας για θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (σχετ. η αρ 64/16 απόφαση ΕΠΖ).

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου δημοτικού, στην Τ.Κ. Απόλπαινας Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ.70/16 απόφαση ΕΠΖ).

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης Αντιδήμαρχος

Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου: «Ολοκλήρωση Παραλιακού Αγωγού Λυμάτων  Νυδριού» προϋπολογισμού  400.000,00€.

                                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γεράσιμου  Γαντζία,   κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 195/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

                                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ για παράταση της χρονικής διάρκειας της με αριθμ.18236/09-09-2016 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και αποτύπωσης παροχών στο δίκτυο ύδρευσης.

                                                  Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια προτομών Πάνου και Μήτρου Γιαννούλη στις 27-11-2016,  και έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης.

                                                  Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. περί επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

                                                   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου  εκτέλεσης του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 23.000,00 €.

                                                  Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΠΙΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 23.500,00 €.

                                                 Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, εντεταλμένος σύμβουλος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ.28/2016 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ, που αφορά στη 2η τροποποίηση του πρ/σμού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρηση,

                                                  Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΩΝ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», αναδόχου: Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αντικατάσταση  του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου Γεωργάκη Γεώργιου στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.),

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ΔΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ