ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 16  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 138.620,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Κατόπιν συνάντησης  του Δημάρχου με τον Υπουργό Αθλητισμού σήμερα 16/12/2016 ζητήθηκε η υποβολή στο Υπουργείο εντός της ερχόμενης Δευτέρας 19/12/2016, εγκεκριμένης μελέτης από το Δημοτικό μας Συμβούλιο προκειμένου να ενταχθεί το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αθλητισμού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ