Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των εργαζομένων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας με την αριθ. 34/2016 Απόφασή του ανανέωσε τις συμβάσεις των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» μέχρι 31.12.2017, σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Νόμου 4430/2016.

Σημειώνεται ότι για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος από 1.1.2017 έως και 31.12.2017 έχουν ήδη εξασφαλισθεί και μεταφερθεί πόροι, συνολικού ύψους 60.000.000 ευρώ από το ΑΚΑΓΕ, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, το Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων και το Υπουργείο Εσωτερικών-Διοικ/κής Ανασυγκρότησης. Για τη διαχείριση των πόρων και την υλοποίηση του Προγράμματος θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης  και  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.

 

Από τη ΔΕΠΟΚΑΛ