Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                          «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ 1/2017»

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ.1/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ, ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους εγγεγραμμένους άνεργους που επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους της Χώρας».

Ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η 24η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ και ημερομηνία λήξης η 03η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ.

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ