Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η υπ’ αριθμόν 59/2016 απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Με την αριθμ. 219251/  07- 12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίθηκε η με αριθμ. 59/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και έγινε η εξομοίωση χώρου με χερσαία και θαλάσσια ζώνη της λιμενικής εγκατάστασης Νικιάνας Λευκάδας.