Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (25/01/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 25   Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην ψήφιση

του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2017.

Εισηγητές:    Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ “ΑΗΔΟΝΑΚΙ” ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000€.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 3.550.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού 561.913,85 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΟ ΑΓΩΓΟ»,προϋπολογισμού 440.000,00 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ-Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το  έτος 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος  2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής μικρών έργων – εργασιών του Π.Δ. 171/87 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12 ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 265.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΔΕ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο : Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ