Συγκροτήθηκε σε σώμα η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

Πρόγραμμα CLLD/LEADER περιοχής παρέμβασης Δήμων      Λευκάδας, Κέρκυρας και Παξών.

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στην Κέρκυρα συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ με μοναδικό θέμα την συγκρότησή της σε σώμα.

Ο Δήμος Λευκάδας, ο οποίος συμμετέχει στο Πρόγραμμα, εκπροσωπείται στην Επιτροπή Διαχείρισης από τον Αντιδήμαρχο κ. Θανάση Περδικάρη (τακτικό μέλος) και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φίλιππο Σκληρό (αναπληρωματικό μέλος).

 

Από το Δήμο Λευκάδας