Τα θέματα της επερχόμενη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (17/3/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  17  Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη ατόμων με τρίμηνη σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: “ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ” Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου εταιρείας:  Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αισθητικής Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τους ελεύθερους χώρους στα υφιστάμενα αστικά πεζοδρόμια του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την  καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης  με τίτλο « Προβολή της Ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»  όπως εγκρίθηκε με την αρ. 2977/15-2-2017 απόφαση Π.Ι.Ν. και αποδοχή πίστωσης.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου   «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗΣ»,  προϋπολογισμού  17.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ», προϋπολογισμού  12.290,00€.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», συμβατικού αντικειμένου 74.423,25 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου:  Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου:  Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Τσάμη Χρήστου ΕΔΕ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λευκάδας για την εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στο δρόμο προς Αγ. Βάρβαρο στην Τ.Κ. Κατούνας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γαντζία Γεράσιμου,   κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος