Ερωτηματολόγιο ΟΧΕ Δήμου Λευκάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΑΠΕΙ.gif

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την υποβολή ενός ειδικού ολοκληρωμένου αναπτυξιακού χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο θα καλύπτει το σύνολο του Δήμου και όλους τους οικισμούς, προκειμένου να εξασφαλίσει ολοκληρωμένες χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Στην προσπάθεια αυτή αρωγός στέκεται το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης, το οποίο υπέγραψε προγραμματική σύμβαση – συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, με τελικό στόχο την κατάρτιση του Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση ολοκληρωμένων χρηματοδοτήσεων για τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση στην περιοχή.

Για να επιτευχθεί ωστόσο ο τελικός στόχος χρειάζεται βούληση, συνεργασία και συναίνεση. Προς την κατεύθυνση αυτή καλούνται να συνδράμουν οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι παραγωγικοί φορείς, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν, βιώνουν καθημερινά τις δυσκολίες, αλλά δεν παύουν να οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο τους. Στην παρούσα φάση, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων του Δήμου Λευκάδας και των πολιτών, ώστε να τεθούν με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο τα θεμέλια για τη συγκρότηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο βήμα εξειδίκευσης της ολοκληρωμένης πρότασης που πρέπει να καταθέσει ο Δήμος, σας καλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα που διενεργείται και να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το παρόν ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται ανώνυμα (ή επώνυμα εφόσον κάποιος επιθυμεί) και απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο για το μέλλον του Δήμου Λευκάδας. Η έρευνα στόχο έχει να καταγράψει τις στάσεις, αντιλήψεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. Τα ερωτηματολόγια θα ομαδοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο στατιστικοί μέσοι όροι.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια υποβάλλονται-αποστέλλονται με έναν από τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:

  • α) ηλεκτρονικά στο email: [email protected] ή στο [email protected]
  • β) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «Προς Καθηγητή Παν. Πειραιώς Άγγελο Κότιο, Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 126, ΤΚ 18 532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ»
  • γ) εντύπως στη γραμματεία του Δημάρχου σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη επιστημονικής ομάδας Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση και συνεργασία.

υπογραφη ΚΟΤΙΟΣ Με τιμή,

Ο επιστημονικός υπεύθυνος,

Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Διευθυντής Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Προγραμμάτων Ανάπτυξης

Α. Προσωπικά Στοιχεία Ερωτώμενου (σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πεδίο)

Α.1 Φύλο:

 

Άρρεν
Θήλυ
Α.2 Ηλικία:

18-25 26-40 41-55 56-64 65 και άνω

Α.3 Μορφωτικό Επίπεδο:

Δημοτικό ΙΕΚ-ΚΕΚ
Γυμνάσιο ΤΕΙ
Λύκειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό

Α.4 Τόπος κατοικίας

Α.4.1 Καταγράψτε τον κύριο τόπο κατοικίας σας

Κατοικείτε στο Δήμο Λευκάδας; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ Πόλη/Οικισμός κατοικίας: ………………………………………………………

Α.4.2 Εάν κατοικείτε στο Δήμο Λευκάδας καταγράψτε το χρονικό διάστημα διαμονής σας

0-5 έτη 6-10 έτη 11-20 έτη Πάνω από 20 έτη

Α.5 Απασχόληση

Εργάζεστε; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Επάγγελμα/Ιδιότητα: ……………………………………………………… Σε ποια περιοχή εργάζεστε: ………………………………………………………

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Δήμου Λευκάδας

Στις επόμενες ερωτήσεις σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πεδίο

Β.1 Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες χώρου του Δήμου θεωρείτε ότι υπάρχει σημαντική αναπτυξιακή υποβάθμιση ιδιαίτερα τα τελευταία έτη της οικονομικής κρίσης; Βαθμολογήστε την ένταση της υποβάθμισης

Χαμηλή Μεσαία Υψηλή ΔΓ/ΔΑ
Α. Εμπορικό Κέντρο πόλης της Λευκάδας
Β. Παραλιακό μέτωπο της πόλης της Λευκάδας
Γ. Παράκτιος Χώρος και Ακτές του Δήμου
Δ. Δομημένες Εκτός Σχεδίου Περιοχές
Ε. Διάσπαρτοι Μικροί Οικισμοί/Χωριά
ΣΤ. Δασικές εκτάσεις και Γεωργική Γη
Ζ. Άλλη……………………………………………………………………………………….

Β.2 Αξιολογήστε τη δυναμική των παρακάτω τομέων της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας

Φθίνουσα Ουδέτερη/

Στάσιμη

Δυναμική ΔΓ/ΔΑ
Α. Μικρές τοπικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί
Β. Γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή
Γ. Ιχθυοκαλλιέργειες
Δ. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές Δραστηριότητες
Ε. Τουριστικά Καταλύματα
ΣΤ. Εστίαση και αναψυχή
Ζ. Εναλλακτικός Τουρισμός
Η. Θαλάσσιος τουρισμός
Θ. Άλλη……………………………………………………………………………………….

Β.3 Αξιολογήστε την ανάγκη ενίσχυσης των παρακάτω υποδομών

Χαμηλή Μεσαία Υψηλή ΔΓ/ΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α. Αστικό Οδικό Δίκτυο τις Πόλης τις Λευκάδας
Β. Τοπικό Οδικό Δίκτυο (π.χ. σύνδεση πόλης και οικισμών κλπ)
Γ. Εξυπηρέτηση Αεροπορικών συνδέσεων
Δ. Λιμενικές Υποδομές (πλην μαρίνων)
Ε. Μαρίνες & Αλιευτικά Καταφύγια
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Α. Ύδρευση
Β. Αποχέτευση
Γ. Ηλεκτροδότηση
Δ. Απορρίμματα – Υποδομές και διαχείριση
Ε. Κοινόχρηστοι Χώροι – π.χ. χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές
ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α. Υγεία – Υποδομές, εξοπλισμός και παρεχόμενες υπηρεσίες
Β. Εκπαίδευση – Υποδομές, εξοπλισμός και παρεχόμενες υπηρεσίες
Γ. Αθλητισμός – Υποδομές, εξοπλισμός και παρεχόμενες υπηρεσίες
Δ. Πολιτισμός – Υποδομές, εξοπλισμός και παρεχόμενες υπηρεσίες

Στις επόμενες ερωτήσεις επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην άποψη τις

Β.4 Αξιολογήστε την επίπτωση για τις κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου Λευκάδας που προκύπτει από πιθανή λειτουργία υδατοδρομίου (υδροπλάνα)

ΔΓ/ΔΑ Θετικά Μάλλον Θετικά Καθόλου Μάλλον Αρνητικά Αρνητικά
0 1 2 3 4 5

Β.5 Αξιολογήστε την επάρκεια/ανεπάρκεια των υποδομών ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής

ΔΓ/ΔΑ Επαρκείς/

Ικανοποιητικές

Μέτρια Ικανοποιητικές Ανεπαρκείς/ Μη Ικανοποιητικές
0 1 2 3 4 5

Β.6 Αξιολογήστε τη σχέση (σύνδεση) μεταξύ υποδομών/υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού και τοπικής οικονομίας

ΔΓ/ΔΑ Θετική Μάλλον Θετική Ουδέτερη Μάλλον Αρνητική Αρνητική
0 1 2 3 4 5

Β.7 Συμφωνείτε ή Διαφωνείτε με την παρακάτω άποψη; «Η προώθηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στο θαλάσσιο τουρισμό αναμένεται να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη τις Λευκάδας»

ΔΓ/ΔΑ Συμφωνώ Απόλυτα Μάλλον Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ

Ούτε διαφωνώ

Μάλλον Διαφωνώ Διαφωνώ Απόλυτα
0 1 2 3 4 5

Β.8 Αξιολογήστε τη συσχέτιση τις εποχικότητας του τουρισμού στην Λευκάδα και τις γενικής οικονομικής δραστηριότητας

ΔΓ/ΔΑ Έντονη Μέτρια Μικρή
0 1 2 3 4 5

Β.9 Πώς κρίνετε την έλλειψη χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο τις περιοχής του Δήμου Λευκάδας;

ΔΓ/ΔΑ Θετική Μάλλον Θετική Ούτε Θετική ούτε Αρνητική Μάλλον Αρνητική Αρνητική
0 1 2 3 4 5

Β.10 Πώς αξιολογείτε την αξιοποίηση τις δημόσιας/δημοτικής περιουσίας έως σήμερα;

ΔΓ/ΔΑ Αποτελεσματική Μάλλον Αποτελεσματική Μάλλον Αναποτελεσματική Αναποτελεσματική
0 1 2 3 4

Β.11.1 Πώς θα αντιμετωπίζατε την εφαρμογή προγράμματος ΕΣΠΑ εστιασμένου στις ιδιαίτερες συνθήκες του Δήμου Λευκάδας;

ΔΓ/ΔΑ Θετικά Μάλλον Θετικά Ουδέτερα Μάλλον Αρνητικά Αρνητικά
0 1 2 3 4 5

Β.11.2 Εάν απαντήσατε «Θετικά»/«Μάλλον Θετικά» στην προηγούμενη ερώτηση παρακαλώ επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω ενέργειες θα προτιμούσατε να συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα (σημειώστε Χ σε έως 3 από τις παρακάτω επιλογές)

Α. Στήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (χρηματοδότηση έναρξης/επέκτασης, προβολή και συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ)
Β. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
Γ. Αισθητική αναβάθμιση δομημένου περιβάλλοντος πόλης και οικισμών (π.χ. κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες και παιδικές χαρές)
Δ. Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. πολιτιστικός, αγροτουρισμός, αθλητικός τουρισμός)
Ε. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φορέων
ΣΤ. Κατάρτιση και δια βίου μάθηση ανθρωπίνου δυναμικού
Ζ. Στήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ζητήματα (π.χ. ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
Η. ‘Άλλη……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Β.12 Στο σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, σε ποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση;

Α. Ηλικιωμένοι
Β. Άτομα με αναπηρία
Γ. Μονογονεϊκές Οικογένειες
Δ. Εξαρτημένα άτομα (π.χ. ουσίες, αλκοόλ)
Ε. Άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ. Ρομα)
ΣΤ. Πληθυσμός ατόμων που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας

Β.13 Σημειώστε σε ποια από τα παρακάτω στοιχεία του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης. (Συμπληρώστε με αριθμούς από 1=μεγάλη προτεραιότητα έως 7=μικρή προτεραιότητα).

Α. Κάστρα – Πύργοι
Β. Εκκλησίες – Μοναστήρια
Γ. Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία
Δ. Σπήλαια – Σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Ε. Σημεία – στάσεις με αξιόλογη θέα/τοπίο
ΣΤ. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Εορτασμοί

Γ. Αξιολογήστε το Δήμο Λευκάδας ως προς τους παρακάτω τομείς σημειώνοντας (Χ) στο αντίστοιχο πεδίο. Καταγράψτε εάν υπήρξε αισθητή βελτίωση, στασιμότητα ή επιδείνωση τα τελευταία τέσσερα έτη

Αξιολόγηση εξέλιξης
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
Γ.1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φυσικό τοπίο στην ευρύτερη περιοχή
Χώροι πρασίνου, πάρκα
Πλατείες
Δράσεις/ Μηχανισμοί Προστασίας και ανάδειξης φυσικών πόρων
Αστικό τοπίο/ Εικόνα κτιρίων και αισθητική
Εικόνα του κέντρου τις πόλης
Παραδοσιακά κτίρια / αρχιτεκτονική
Γ.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου
Δημοτικός φωτισμός
Βελτίωση/συντήρηση υποδομών ύδρευσης/αποχέτευσης
Αντιπλημμυρικά έργα
Πεζόδρομοι./Πεζοδρόμια
Κυκλοφοριακό και Στάθμευση
Διευκόλυνση κυκλοφορίας για ευπαθείς ομάδες
Χρήση Ποδηλάτου
Δημόσια συγκοινωνία
Διαχείριση Απορριμμάτων
Γ.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ
Σχολικά Κτίρια & Εκπαίδευση
Προσχολική Αγωγή
Πολιτισμός
Κοινωνικές Υπηρεσίες και Δράσεις (κοινωνικό ιατρείο, παντοπωλείο κλπ)
Υγεία
Αθλητισμός
Αντιμετώπιση εγκληματικότητας
Γ.4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τοπική επιχειρηματικότητα & καταστήματα
Δράσεις επιμόρφωσης / Διά βίου μάθησης
Αντιμετώπιση Ανεργίας
Δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων
Απορρόφηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
Νέοι επιχειρηματίες

Γ.5 Υπάρχουν τμήματα ή περιοχές του Δήμου Λευκάδας στις οποίες θεωρείτε πως είναι αναγκαίες ειδικές τοπικές παρεμβάσεις, είτε για την αντιμετώπιση οξυμένων προβλημάτων, είτε για την αξιοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων; Αναφέρετε τις ονομασίες (οδών ή γειτονιών) και εντοπίστε το είδος των κύριων προβλημάτων, σημειώνοντας ταυτόχρονα εάν υπάρχουν αναπτυξιακές δυνατότητες.

Περιοχές ή οδικά τμήματα που αντιμετωπίζουν ζητήματα Πολύ μεγάλη ανεργία/ Χαμηλά εισοδήματα Ελλείψεις υποδομών Έλλειψη κοινωνικής συνοχής/ Ανασφάλεια Περιβαλλοντική ή πολεοδομική υποβάθμιση Αναπτυξιακές δυνατότητες
1.
2.
3.

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!