Σε λειτουργία η πλατφόρμα εγγραφής για τα μπλοκάκια

Τέθηκε σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ – μπλοκάκια).

Η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ αποτελείται από δύο επιμέρους εφαρμογές: α) Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (παρ. 9, αρ. 39, Ν.4387/2016). β) Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9, αρ. 39, Ν.4387/2016 (ΔΠΥ).

Στην εγκύκλιο που εκδόθηκε σήμερα επισημαίνεται ότι οι εργοδότες που θα απασχολήσουν εργαζόμενους με όρους εξαρτημένης εργασίας και θα τους καταβάλλουν μισθό με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) για πρώτη φορά πρέπει να απογραφούν στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ.

H διοίκηση του Φορέα επισημαίνει ότι με την υπογραφή σύμβασης αντισυμβαλλόμενου – ασφαλισμένου, ο εργοδότης υποχρεώνεται να την αναρτήσει ηλεκτρονικά. O ασφαλισμένος ενημερώνεται για την υποβληθείσα σύμβαση.

Από την ίδια πλατφόρμα ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει «Αποδοχή» έτσι ώστε να συναινέσει στη σύμβαση, άρα και στις εισφορές που θα του επιβληθούν.

Επίσης, οι εισφορές πρέπει να δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 01/01/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται. ( π.χ. 10μηνη σύμβαση από 01/09/2016-30/06/2017).