Προσκλήσεις για ένταξη στους καταλόγους εργοληπτών/μελετητών δημοσίων έργων του Δήμου Λευκάδας

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ                           

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

     

 

Λευκάδα    02 -05-2017

Αριθ.Πρωτ.8137

 
         
τεχνικη υπηρεσια                          

              

           
           
           

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε.ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Λευκάδας, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • Οικοδομικά
  • Οδοποιία
  • Υδραυλικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Έργα Πρασίνου

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση έργου) για το έτος 2017, να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Λευκάδας έως και τις     31-5-2017.
Πληροφορίες στο τηλ. 26453-60528-60529, κα Σούνδια Ασπασία- κα  Τριτσαρώλη Μαρία
Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Συνημμένα:

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 Φίλιππας Γεώργιος


      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ                           

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

     

 

Λευκάδα  03   -05-2017

Αριθ.Πρωτ.8214

 
         
τεχνικη υπηρεσια                          

              

           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Λευκάδας, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
• Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)      • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
• Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)
• Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
• Στατικές (8)
• Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)
• Συγκοινωνιακών έργων (10)
• Υδραυλικών (13)
• Ενεργειακών (14)
• Τοπογραφίας (16)
• Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
• Γεωτεχνικές (21)
• Εδαφολογικές (22)
• Δασικές (24)
• Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
• Περιβαλλοντικές (27)
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης- παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Λευκάδας έως και τις  31-5-2017.
Πληροφορίες στο τηλ. 26453 60528/529 κ. Σούνδια Ασπασία.
Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου , το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Υπόδειγμα Αίτησης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ