Η πληροφορία της εβδομάδας από την Equal Society: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – Πότε θα πληρωθεί ο Οκτώβριος και πόσοι θα το λάβουν

Hπληρωμή του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί σε 282.901 (διακόσιους ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσιους έναν) δικαιούχους του προγράμματος και αφορά την πίστωση συνολικού ποσού ύψους 64.430.449,93€ (εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννιά ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά).

Η πληρωμή του ΚΕΑ αναμένεται να γίνει το διάστημα από 25 έως 31 Οκτώβρη στους δικαιούχους ενώ θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής.