Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (2/10/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 2 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  2ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 & 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

                                                                   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ιδιωτικού ακινήτου με σκοπό την ανασκαφή-ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας και ορισμό μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας του.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάς λεωφορείου 20 θέσεων με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 2537 του Δήμου Λευκάδας στην Πολεμική Αεροπορία.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

  ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας  Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1η)) στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού  7.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ», προϋπολογισμού 6.399,70 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ», προϋπολογισμού 12.300,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού   17.139,09 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  13ο:  Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο : Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ