Το Επιμελητήριο Λευκάδας για το τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού των Εποχιακών Επιχειρήσεων

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΎ ΣΤΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με τις παρ 1&2 του άρθρου 5 του Ν. 429/1976 (ΦΕΚ 235/76), οι εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας τους, µε ελάχιστο όριο το τρίµηνο.

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στις ανωτέρω διατάξεις απαιτείται η υποβολή από τον υπόχρεο (νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης) στον οικείο Ο.Τ.Α σχετικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αναφορικά µε το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης. Το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένο να αποφανθεί  για το συγκεκριμένο αίτημα, εκδίδοντας σχετική απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια και τον τρόπο υπαγωγής στις διατάξεις διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σωτήρης

egiklios78_2007 τέλη καθαριότητας-φωτισμού