Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 – 2020

Πραγματοποιείται την προσεχή Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στην Κέρκυρα η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Στη συνεδρίαση θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση για την πορεία  υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 καθώς και για γενικότερα θέματα που αφορούν οριζόντια το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν:

O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περ. Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Καινοτομίας Ι.Ν., Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ομοσπονδία ΚΟΙΣΠΕ, Ομοσπονδία ΜΚΟ, Δίκτυο Μικρών Νησιών).  Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Οικ, της Ε.Ε., της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.

H 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ionian Park στις 10.30 π.μ.

Επισυνάπτεται η Ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014- 2020

Κέρκυρα, 24 Νοεμβρίου 2017

     Προσέλευση                                                                                        10.30 –11.00

Α.   Εισαγωγικό μέρος                                                                            11.00 – 11.30

– Διαπίστωση απαρτίας – Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

– Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθηση

–  Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης

Β.   Παρουσίαση-Πρόοδος Υλοποίησης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020

 1. Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων και την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2016                                              11.30-12.00

Εισηγητής:  Οικονόμου Πέτρος,  Προϊστάμενος  ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Πορεία Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ι.Ν.- Έγκριση εξειδίκευσης νέων δράσεων 12.00-12.15

Εισηγητής:  Φελούκας Γιώργος, Μονάδα. Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης Προϊστάμενος  Μονάδας  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Ενεργοποίηση & πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης του ΠΕΠ 12.15-12.30

Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης Προϊστάμενος  Μονάδας  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Έγκριση Εξειδίκευσης νέων Χωρικών Στρατηγικών στο πλαίσιο του ΠΕΠ            12.30-12.45

Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης Προϊστάμενος  Μονάδας  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

Γ.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                             12.45- 14.00

Διάλειμμα                                                                                                      14.00-14.30

Δ.  Λοιπά Θέματα Διαχείρισης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  2014-2020

 1. Ενημέρωση για την Αναθεώρηση του ΠΕΠ Ι.Ν. στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2017                                    14.30-14.45

Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης Προϊστάμενος  Μονάδας  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση &

Επικοινωνία του Προγράμματος                                                                           14.45-15.00

Εισηγητής:  Ρούσσου Λίνα, Μονάδα  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Αποτελέσματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων ΠΕΠ-Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις 15.00-15.30

 Εισηγητής: Παππάς Παύλος,  Προϊστάμενος Μονάδας Β1 – ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 Εισηγητής: Ασπιώτης Κώστας, Προϊστάμενος Μονάδας Β2 – ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

Ε. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων

 1. Παρακολούθηση της υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 (στόχοι δαπανών 2017, Ν+3, υποστήριξη δικαιούχων κλπ)                                            15.30-15.45

Εισηγητής:  στέλεχος Εθνικής Αρχής Συντονισμού

 1. Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2017 και της νέας αναθεώρησης 15.45-16.00

Εισηγητής:  στέλεχος Εθνικής Αρχής Συντονισμού

 1. Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020           16.00-16.15

 Εισηγητής:  στέλεχος Εθνικής Αρχής Συντονισμού

 1. Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις 16.15-16.30

  Εισηγητής:  στέλεχος Εθνικής Αρχής Συντονισμού

 1. Ενημέρωση για τις Κρατικές Ενισχύσεις (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, ΠΣΚΕ, θέματα RIS & Κρατικών Ενισχύσεων, σύσταση και δημιουργία Ταμείων) 16.30-16.45

Εισηγητής:   στέλεχος Εθνικής Αρχής Συντονισμού

 1. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του Ε.Κ.Τ. 16.45-17.00

Εισηγητής:  στέλεχος ΕΥΣ ΕΚΤ

14.Λοιπά θέματα                                                                                                       17.00- 17.15

Ε.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                                            17.15- 18.00

ΣΤ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                                                     18.00-18.30