ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 15  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των   παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  300.000,00 €.

                                            Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

       ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  υποβολή πρότασης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020(Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ52) στον Άξονα Προτεραιότητας 2  «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», για την υλοποίησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ».

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήμ.

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.   σχετικά με δέσμευσή του για ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1η)) στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                                           Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήμ.

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα τρία θέματα διότι:

υπάρχει δυνατότητα υποβολής και δεύτερης πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ52 και αριθμό πρωτ. ΟΠΣ 2351/3-10-2017  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην οποία προσκαλούνται οι  φορείς για την υποβολή προτάσεων έργων άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ορίζει ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης την  16η Νοεμβρίου 2017 (θέμα 2).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εν λόγω πρότασης  είναι να εγκριθεί η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » (θέμα 1) καθώς και η δέσμευση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του  Δήμου Λευκάδας (θέμα 3).

  Η οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση θα είναι σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ