Ανακοίνωση της Εταιρείας Ανάπτυξης Λευκάδας σχετικά με το παγοδρόμιο

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  των ξύλινων σπιτιών στο παγοδρόμιο στην παραλία Λευκάδας

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση  των ξύλινων σπιτιών στο παγοδρόμιο στην παραλία Λευκάδας.

Η τιμή εκκινήσεως για το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 1.200€ . Στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος,  περιλαμβάνεται η ενοικίαση του ξύλινου σπιτιού διάστασης περίπου 10τ.μ., παροχή ρεύματος και φύλαξη του τις νυχτερινές ώρες.

Πλειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα.

Η χρονική περίοδος θα  είναι μέχρι τη λήξη και απεγκατάσταση του παγοδρομίου (τουλάχιστον μέχρι τις 7/1/18).

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη μέχρι την 8/12/2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Λευκάδας που εδρεύει στο Επιμελητήριο Λευκάδας (Γολέμη 5-7, 2ος όροφος, πάνω από το ΤΑΟΛ).

2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει και να παραδώσει στον φορέα  ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς, που θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, δραστηριότητα επιχείρησης, ΑΦΜ, τηλέφωνο), και το ύψος της προσφερόμενης προσαύξησης επί της τιμής εκκινήσεως.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του φορέα στις 8/12/2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:15 μμ.

Μετά την έγκριση η καταβολή όλου του μισθώματος θα προηγηθεί της έναρξης της εκμετάλλευσης του ξύλινου σπιτιού.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ