ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  την 10η   Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ   1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της μελέτης : «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ».

                                   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για υποβολή πρότασης : «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», κωδ. Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309, έκδοση 1/0, ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λευκάδας. (Σχετ. η αρ. 37/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).

                                     Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος                                                             

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το  έτος 2018.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2018.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος  2018.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ