Τα θέματα των επερχόμενων Δημοτικών Συμβουλίων (16/4/2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06 και  του άρθρου 67 του Ν.3852/10 σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις    16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του  παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ.  81/18 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αν. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομ.  Υπηρεσιών

Γαζή Ιωάννα, Υπάλ. Τμ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

Απόστολος Ρούσας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Απόλπαινας για την παράκαμψη του δημοτικού δρόμου Απόλπαινας – Τσουκαλάδων  στη θέση  «ΝΤΑΜΑΡΙ» λόγω κατολισθήσεων.

Εισηγητές : Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση άρθρου, του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/2018 απόφαση Δ.Σ.)

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για επεκτάσεις δικτύου  Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ’

                                    Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο : ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ55).

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος                                                                 

             

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ