Κατεπείγουσα συνεδρίαση για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Μεγάλη Πέμπτη 29-04-2021 και ώρα 10:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23.04.2021 (ΦΕΚ 1682/24.04.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

  1. Υπάρχουν δεσμευτικές προθεσμίες  σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  2. Το προσωπικό του Δήμου έχει άμεση ανάγκη Μ.Α.Π. και για την αντιμετώπισης της πανδημίας.
  3. Λόγω της επικείμενης έναρξης της θερινής περιόδου και για την απρόσκοπτη  και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θα πρέπει να γίνουν άμεσα  εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο.