Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας στις 5 Μαΐου

Δήμος Λευκάδας (@dlefkas) | Twitter

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16-4-2021 (ΦΕΚ 1558/17-4-2021 τεύχος Β’),τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021 και 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

 Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                          Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού ( σχετ. η υπ΄αριθ. 236/21 απόφ. Ο.Ε.)

Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης σε Αθλητικά Σωματεία για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους, για το έτος 2021.

                                                         Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων πυρόπληκτων περιοχής πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 106.786,82 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών γηπέδου Σφακιωτών» προϋπολογισμού 22.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.