Δήμος Λευκάδας: Κατεπείγουσα πρόσκληση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Πέμπτη 27-05-2021 και ώρα 13:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την πράξη: «Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ».

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την πράξη: «Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση  ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές  ύδρευσης» στον Άξονα                       προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ                      ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοπλισμού διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ».

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοπλισμού διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 999,9 KW ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ (Α.Π.Ε.) ΤOΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6οΑπόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοπλισμού διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και βελτίωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Συντήρηση & Επισκευή αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων του Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Ο.Ε.   έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και βελτίωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων Δήμου Λευκάδας».

                                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και βελτίωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε

 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τα ανωτέρω θέματα, λόγω λήξης προθεσμίας 31/05/2021, της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου, για τις προσκλήσεις  ΑΤ01, ΑΤ03 και ΑΤ10, του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»