Δήμος Λευκάδας: Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/5

Δήμος Λευκάδας (@dlefkas) | Twitter

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 18-05-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, αφενός για νομιμοποίηση των από 7/7/2017, 25/8/2017 και 13/9/2017 προσφυγών του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθ’19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56/2017 αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμενάρχη Λευκάδας, αφετέρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, τμήματος Μονομελούς, μεταβατικής έδρας  Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο. 

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, αφενός για νομιμοποίηση των από 30/5/2018 προσφυγών, του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθ. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/2018 αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμενάρχη Λευκάδας, αφετέρου για παράσταση και εκπροσώπηση  του Δήμου Λευκάδας,  ενώπιον  του Διοικητικού   Πρωτοδικείου  Μεσολογγίου τμήματος Μονομελούς, μεταβατικής έδρας Λευκάδας στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο.  

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε.  για  κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση Ο.Ε.  για έγκριση της αρ. 34/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021.

                                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 5οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προϋπολογισμού 1.490.000,00 ευρώ.

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6οΑπόφαση Ο.Ε. για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ06 με αριθμ. πρωτ. 14576/24-7-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» για την πράξη «Αποκατάσταση ιστορικού κινηματογράφου ‘Απόλλων’ Λευκάδας.»

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ.»                                                                                                                                                 

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 74.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ»,  με  Α/Α συστήματος 180095,   προϋπολογισμού 300.000,00  με ΦΠΑ, για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

 Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με  Α/Α συστήματος 180099, προϋπολογισμού  520.000,00€  με ΦΠΑ,  για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 10/5/2021 πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Ομάδας Β – Υδρόμετρα για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, ο οποίος διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20302/2020 Διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης  Επιτροπών διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών  έτους 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης  Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων  στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος