Δήμος Λευκάδας: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 7 Ιουνίου

Δήμος Λευκάδας (@dlefkas) | Twitter

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄ αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28-05-2021 (ΦΕΚ 2233/29-05-2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. ανακήρυξης του  Τάκη Ευσταθίου,  συλλέκτη έργων τέχνης,  ως επίτιμου δημότη του Δήμου Λευκάδας  (σχετ. η υπ΄αριθμ. 31/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας»).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                   Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση – ενημέρωση για το πρόγραμμα  «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για το Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονοµασίας ανώνυμων οδών στην πόλη της Λευκάδας κοινότητας Λευκάδας ∆ήµου Λευκάδας καθώς και στις  επεκτάσεις της, σύμφωνα με τα ρυμοτομικά σχέδια Βαρδάνια-Περιβόλια.

                                                     Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Μπουρμπούλη Σπυρίδωνα του Νικολάου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ. 263/21 αποφ. Ο.Ε.).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο  κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ.  264 /21 αποφ. Ο.Ε.).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 200.000,00 €.

                                                          Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας – Σφακιωτών – Καρυάς» προϋπολογισμού 240.000,00 €.

                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως τρίτο μέλος στη Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Μιχαήλ Σκένα».

                                                        Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού 2 Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 261 ν. 3463/2006 και ορισμό αμοιβής των.

                                                        Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στη Νικιάνα κοινότητας Αλεξάνδρου ΔΕ Λευκάδας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

                                                      Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας την περίοδο 2020-2021.

                                                        Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος