Δήμος Λευκάδας: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15/06

Δήμος Λευκάδας (@dlefkas) | Twitter

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 15-06-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσματος  της επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 10.06.2021 για  την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας  με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των  όρων διακήρυξης για  την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης – χώρος στάθμευσης οχημάτων  στην θέση Πόρτο Κατσίκι Κοιν. Αθανίου   Δ.Ε.  Απολλωνίων.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», με προϋπολογισμό 74.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», με προϋπολογισμό 30.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 10.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», με προϋπολογισμό 50.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 14ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο  32 του Ν. 4412/2016)  του  έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμού 139.999,99  με ΦΠΑ για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο  32 του Ν. 4412/2016)  του  έργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμού 110.411,67 με ΦΠΑ για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

                                                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο  32 του Ν. 4412/2016)  του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 199.588,33 με ΦΠΑ για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

                                                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  του έργου:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 40.000,00 €.

                                                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12οΑπόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της υπ΄ αρ 345/2021 απόφασής της, σχετικά με  έγκριση του  1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»                                 

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13οΑπόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση  της υπ ΄ αρ. 257/21 απόφασης Ο.Ε. ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ‘’ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ’’ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού  7.470,53 ευρώ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος