Δήμος Λευκάδας: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Ιουνίου

Δήμος Λευκάδας (@dlefkas) | Twitter

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 8-06-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 2233/29.05.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε. επί της από 24.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 18/2021) αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων απαλλοτρίωσης της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη κ.λ.π. συν (7), κατά του Δήμου Λευκάδας και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

                                                          Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Ο.Ε. επί της από 19.11.2019 (αρ. εκθ. καταθ. 5/2020) αίτηση της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη κ.λ.π. συν (7) για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας, κατά του Δήμου Λευκάδας και ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και 2. η από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2020) αντίθετη αίτηση  του Δήμου Λευκάδας κατά των ανωτέρω προσώπων και ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε. επί της  αριθ’ 584/2008 αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου Πατρών  μεταξύ των διαδίκων Μάριου Λάζαρη κλπ κατά του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση Ο.Ε. επί της  αριθ’ Α121/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Πατρών  μεταξύ των διαδίκων του Δήμου Λευκάδας και του Ελληνικού Δημοσίου

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 ΘΕΜΑ 5οΑπόφαση Ο.Ε για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του  αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’Α49/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 6οΑπόφαση Ο.Ε για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του  αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’Α50/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 7οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατεπείγουσα επισκευή στέγης 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 35.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου & οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών γηπέδου Σφακιωτών» προϋπολογισμού 22.000,00 €

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9οΑπόφαση Ο.Ε.  για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού  200.000,00€  με Α/Α συστήματος 181519.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10οΑπόφαση Ο.Ε.  για  χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

 Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12οΑπόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης  του έργου «Αποκαταστάσεις  αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης»  προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών διερέυνησης τιμών για την πράξη «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του Δήμου Λευκάδας» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό–τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 14οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου σύμβασης προμήθειας για την πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 » στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο «Δράσεις και Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Λευκάδας»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 15οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου σύμβασης προμήθειας για την πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 » στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματων Διαχείρισης: α) Στάθμευσης και β) Απορριμματοφόρων και Αποκομιδής Απορριμμάτων»

                                                            Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 16ο Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 » στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 17οΑπόφαση Ο.Ε.  για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ- ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                                                           Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 18οΑπόφαση Ο.Ε.  για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Αξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» της Πρόσκλησης ΑΤ09 με αριθμ πρωτ. 14577/24-7-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ- ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                                                            Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 19ο :Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας για το υποέργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που υποβλήθηκε στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου

                                                            Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 20ο : Απόφαση Ο.Ε. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 33.922,40 για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που έχει υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

                                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 21οΑπόφαση Ο.Ε.  για προτεραιοποίηση των έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 22οΑπόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης ΒΙΟΚΑ και δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α 24%  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 17878/21-04-23021/ΑΔΑΜ:21PROC008608301 διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23οΑπόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικoύ της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 €  με Φ.Π.Α 24%, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 19655/12-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008608301 διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24οΑπόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25οΑπόφαση Ο.Ε.  για αποδοχή ποσού 50.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την πράξη: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων του Δήμου Λευκάδας» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26οΑπόφαση Ο.Ε.  για αποδοχή ποσού  246.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

                                                            Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 27οΑπόφαση Ο.Ε.  για αποδοχή δωρεάς ενός πολυμηχανήματος HP OFFICEJET PRO 7740, από τον κ. Αθανάσιο Πραγαλό για την Κοινότητα Καστού Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

                                                            Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος